Interview

最新AV网站

County Fire Brigade Yike
The county fire brigade was launched today
Project Title: County Fire Brigade ------- Online Interview
Time: October 23, 10: 30-11: 00
Unit: County Fire Brigade
Guest: Yike
Introduction: Sponsored by Zizhong County Discipline Inspection Commission, Zizhong County Party Committee Propaganda Department, Zizhong County Supervision Bureau, Zizhong County Rectification Office and Zizhong County Electronic Government Affairs Office.
Project Title: County Fire Brigade ------- Online Interview
Unit: County Fire Brigade
Date: October 23, 10: 30-11: 00
Guest: Yike
Summary: The county fire brigade was launched today
Enter the interview record
Project Title : Luoquan Town ------- Online Interview
Unit: Luoquan Town
Date: October 09 10: 30-11: 00
Guests: Zhou Zhongxing, Wang Jingjing, Kuang Qiong, Lin Zhongbin, Liu Xiao, Cao Ying, Xiao Zhiping, Cao Jianguo, Xiao Yinggui, Liu Xiao
Summary: Luoquan Town was launched today
Enter the interview record
Project Title: County Market Supervision Administration ------- Online Interview
Unit: County Market Supervision Administration
Date: August 28, 10: 30-11: 00
Guests: Li Tingliang, Zheng Xiaoning, Zhang Guangzhong, Fan Guozhong
Abstract: The county market supervision and administration bureau is online today
Enter the interview record